Vergoedingen

Vergoedingen en tarieven

Mogelijkheden bij Stepwork:
Bij Stepwork kunt u terecht voor Basis-GGZ, Specialistische-GGZ, zorg vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), zorg vanuit de Jeugdwet, voor onverzekerde zorg (zonder verwijzing) en voor counseling en coaching, ook op het gebied van arbeid&organisatie en loopbaantrajecten. 

Vergoedingen boven de 18 jaar (>18 jaar)
Generalistische Basis-GGZ:
De generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten (kort, middel, intensief en chronisch), waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld.

Specialistische GGZ:
De gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe psychische problemen of instabiele problematiek.

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ (BG-GGZ) en gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan is aan de voorwaarden van de verwijzing:
• Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
• In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ)
• Een verwijzing is één jaar geldig
• Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid bij uw eigen verzekeraar.

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet. Tevens biedt de aanvullende zorgverzekering mogelijkheden voor vergoedingen. 

Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering:
Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er dekkingsmogelijkheden voor:
• Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
• Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
• Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
• Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen)
• Schoolpsychologie
• Preventieve zorg
• Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
• Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
• Zelfhulp
• Misbruik van geneesmiddelen
• Studieproblemen
• Religieuze problemen

Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou u een aanvullende verzekering kunnen afsluiten met
dekking voor:
• Psychosociale therapie
• Psychotherapie
• Aanvulling vergoeding psychologische zorg
Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden te raadplegen. (Bron: www.zorgwijzer.nl)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij bepaalde psychiatrische stoornissen is het niet mogelijk om alle klachten en problemen die hieruit voortkomen via psychotherapie of farmacotherapie (therapie en medicatie) te behandelen. Structurele begeleiding vanuit de WMO kan dan ingezet worden. Dit blijkt ook vaak preventief te werken.

WMO begeleiding kan ook ingezet worden om een behandeling mogelijk te maken. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om meer over zichzelf te onthullen en leven daardoor geïsoleerd in hun eigen wereld.

De vergoedingen voor de WMO trajecten van cliënten bij Stepwork WMO lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Met sommige gemeenten heeft Stepwork WMO contracten met anderen niet. Onze ervaring is dat we de vergoedingen van de WMO trajecten eigenlijk altijd toegekend krijgen, vanwege het specialistische karakter van onze zorg. Wij helpen u graag op weg. 

Onder de 18 jaar (<18 jaar); De Jeugdwet

De begeleiding voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen worden vergoed vanuit de Jeugdwet, waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Vanuit Stepwork Transgenderzorg kan begeleiding geboden worden aan kinderen en jeugdigen om hen te ondersteunen, maar is niet gericht op diagnose-stelling.
Stepwork GGZ met oog voor hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit is gericht op volwassenen, ouder dan 18 jaar. 

De gemeente moet toestemming geven voor het vergoeden van het behandeltraject bij Stepwork Transgenderzorg. Hiervoor dient u contact op te nemen met de afdeling Jeugd en Gezin van uw gemeente om daar een aanvraag in te dienen. Stepwork Transgenderzorg heeft contracten met alle gemeenten in de provincie Groningen en in Drenthe met de volgende gemeenten: Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Het is zeker mogelijk om bij andere gemeenten een aanvraag in te dienen. We adviseren om dan alvast een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. De gemeente zal vervolgens met Stepwork Transgenderzorg afspraken maken over de vergoeding van de behandeling. Bij het zojuist beschreven traject kan, indien u dat wenst, onze coördinator Jeugd GGZ u met raad en daad bijstaan.

Onverzekerde zorg-zonder verwijzing

Behandeling, begeleiding, counseling en coaching bij Stepwork is tevens mogelijk via onverzekerde zorg, zonder verwijzing van de huisarts of tussenkomst van de gemeente. U ontvangt dan zelf een rekening en betaalt deze zelf. U zou de mogelijkheden kunnen onderzoeken om deze kosten bij uw belastingopgave onder de post bijzondere zorgkosten op te voeren. Diensten vanuit het onderdeel Mens&Werk zijn maatwerk en vaak onverzekerde producten. Wij onderzoeken graag met u of er wellicht subsidiemogelijkheden zijn. 

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, vergoedingen en tarieven, schroom dan niet om contact op te nemen met
Stepwork (0598 371717 of contact@stepwork.nl)